Video Determinatie

Associatie van Raketten en Kompassla - Erigeronto-Lactucetum

De Associatie van Raketten en Kompassla vormt meestal niet helemaal gesloten, tot anderhalve meter hoge ruigten, waarin de blauwgroene Kompassla het meest opvalt. De vegetatie bestaat vooral uit eenjarige, in de herfst kiemende soorten (wintertherofyten) en uit tweejarige hemicryptofyten. Daarnaast komen ook langer levende soorten voor en soms zelfs kleine struiken. Kruisbloemigen en composieten spelen een hoofdrol in de begroeiingen, die vaak ook rijk is aan akkerkruiden.
Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

Deze warmteminnende associatie komt voor op zonnige, ruderale standplaatsen, op droog tot enigszins vochtig, humusarm, voedsel en basenrijk grind of grindrijk zand tot zavel. Zij groeit vooral op plaatsen die sterk door de mens zijn beïnvloed, zoals terreinen rondom steenfabrieken, zand-, grind- of kleiafgravingen, bouwplaatsen, industrieterreinen, weg- en spoorbermen en akkerranden, het meest in de uiterwaarden van het rivierengebied. Daar is de gemeenschap ook op rivierstrandjes te vinden.

De Associatie van Raketten en Kompassla ontwikkelt zich op door verstoring opengemaakte bodem. Blijft deze bodem door herhaalde storing open, dan gaat de successie niet verder en kan de associatie langdurig blijven bestaan. Wordt de verstoring gevolgd door rust, dan wordt de associatie allereerst opgevolgd door de Honingklaver-associatie uit het Wormkruid-verbond. Bij invoering van een maaibeheer kan zich een Glanshaverhooiland ontwikkelen.

De Europese verspreiding van de Associatie van Raketten en Kompassla omvat Midden- en West-Europa, noordelijk tot Zuid-Zweden. In het westen van het areaal, waar deze associatie steeds meer toeneemt, is zij meer aan steden gebonden dan in het oosten. De associatie heeft zich in de huidige soortensamenstelling pas sinds het einde van de 19de eeuw gevormd en is nu in Nederland algemeen; ook hier breidt zij zich nog steeds uit. De gemeenschap komt vooral voor langs rivieren, in de kalkrijke duinen en in verstedelijkte gebieden.

De associatie heeft een tamelijk heterogene samenstelling en wordt vooral gekenmerkt door haar kensoorten Hongaarse raket en Kompassla en door Canadese fijnstraal (verbondskensoort), Gewone raket (ordekensoort) en Bijvoet (klassekensoort). Daarnaast zijn Gewone raket en Kleverig kruiskruid kensoorten uit deze klasse die vrij vaak optreden. Algemene begeleidende soorten zijn onder andere Melganzenvoet, Gewoon varkensgras, Gewone melkdistel, Kweek, Herderstasje, Reukeloze kamille, Straatgras, Akkerdistel en Gewone paardenbloem. Minder optredende kensoorten zijn Schijnraket, Amerikaanse kruidkers en de sporadisch inburgerende Oosterse raket en Gifsla. In ons land geldt ook Absintalsem als een zeldzame kensoort.

In de plantenassociatie 'Associatie van Raketten en Kompassla' komen de volgende plantensoorten voor:

Schaminée, J., Sýkora, K., Smits, N. en Horsthuis, M., 2010, Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, KNNV Uitgeverij Veldgids nr 25, pp. 319-320.