Video Determinatie

Wormkruid-associatie - Tanaceto-Artemisietum

Deze dichte en tot anderhalve meter hoge ruderale, uit overblijvende planten bestaande ruigte valt vooral op door de gele schermen van Boerenwormkruid en de groengrijze planten van Bijvoet. Behalve uit hoge kruiden bestaat de twee- tot drielagige vegetatie ook voor een groot deel uit grassen. Veel soorten binnen deze associatie hebben wortelstokken, waarmee zij zich gemakkelijk vegetatief kunnen uitbreiden.
Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

De Wormkruid-associatie is een hoog opschietende gemeenschap op lichte, minerale, goed gedraineerde, matig vochtige tot matig droge, matig stikstofrijke, niet uitgesproken kalkrijke, zandige of zavelige bodem, die soms is gemengd met stenen of klei. Zij komt veel voor in weg- en spoorbermen, in akkerranden, op oevers van kanalen en op braakliggende (bouw)terreinen in het stedelijke gebied.

Het areaal van de Wormkruid-associatie omvat in ieder geval West- en Midden-Europa, maar vermoedelijk komt de associatie ook verder oostwaarts voor. In Nederland is de associatie algemeen in het hele land, maar in veen- en zeekleigebieden alleen op aangevoerd zand. In het Noordelijk kleidistrict is zij zeldzaam.

De Wormkruid-associatie wordt gekenmerkt door de combinatie van de associatiekensoort Boerenwormkruid en de verbondskensoorten Bijvoet en Kweek, met andere forse kruiden als begeleiders, waaronder Grote brandnetel, Akkerdistel, Ridderzuring en Gewone berenklauw, en ook forse grassen als Kweek en Kropaar. Verder zijn Duizendblad, Smalle weegbree, Gestreepte witbol, Rood zwenkgras, Gewoon struisgras, Glanshaver en Hondsdraf veel aanwezig.

In de plantenassociatie 'Wormkruid-associatie' komen de volgende plantensoorten voor:

Schaminée, J., Sýkora, K., Smits, N. en Horsthuis, M., 2010, Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, KNNV Uitgeverij Veldgids nr 25, pp. 329.