Video Determinatie

Kweekdravik-associatie - Bromo inermis-Eryngietum campestris

De Kweekdravik-associatie vormt een bloem- en kleurrijke, uit overblijvende soorten bestaande, secundaire pionierruigte. De grofkorrelige vegetatie bestaat uit meerdere lagen en vormt een mozaïek van wisselende hoogte. De hoogste laag bestaat uit dichte plantengroepen en is gemiddeld ongeveer een meter hoog. Zij wordt afgewisseld door open bodem en door een lage, matvormige vegetatielaag. Het uiterlijk van de vegetatie is veel grover en rommeliger dan bij de stroomdalgraslanden van de Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver.
Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

Deze vaak soortenrijke warmte- en lichtminnende gemeenschap groeit langs de rivieren rond de hoogwaterlijn op droge, dynamische, zandige rivieroevers, oeverwallen en rivierduintjes. De bodem bestaat uit kalkrijk, stikstofhoudend zand of zavel en wordt van tijd tot tijd in de winter overstroomd, waarbij vers zand en organisch materiaal wordt afgezet. Buiten het rivierengebied komt deze gemeenschap lokaal voor in de kalkrijke duinen, vooral langs ruiterpaden. De Kweekdravik-associatie ontwikkelt zich optimaal onder een beheer van extensieve beweiding. Is de begrazing onvoldoende, dan verdwijnt zij en wordt vervangen door een dichte mat Duinriet.

De Kweekdravik-associatie vestigt zich op open zand of volgt als secundaire pioniergemeenschap uit de Vlieszaad-associatie. Bij beweiding of hooien ontwikkelt zich uit de Kweekdravik-associatie stroomdalgrasland (Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver). Als bij overstroming weer veel zand wordt afgezet, kan de successie worden teruggezet en vormt zich weer een Kweekdravik-associatie. Bij een combinatie van bemesting en beweiding of maaien ontstaat respectievelijk een Kamgrasweide of een Glanshaverhooiland. Zonder beheer gaat de vegetatieontwikkeling verder en ontstaat na enige tijd een struweel met Sleedoorns en Meidoorn.

Net als bij de Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver omvat het areaal van de Kweekdravik-associatie Nederland en de aangrenzende delen van Duitsland en België. Voor Midden- en Oost-Duitsland zijn verwante associaties beschreven. De Kweekdravik-associatie is in Nederland vrij zeldzaam en vrijwel beperkt tot het rivierengebied, waar zij vooral langs de Rijn en de Waal wordt aangetroffen. Daarbuiten is zij alleen in de kalkrijke duinen bij Zandvoort gevonden.

Kweekdravik, Geoorde zuring, Heksenmelk, Knikkende distel (in het rivierengebied) en Zeepkruid zijn associatiekensoorten. Deze associatie wordt verder gekenmerkt door Boerenwormkruid, Bijvoet, Avondkoekoeksbloem, Wilde reseda en Kruldistel (kensoorten van de hogere eenheden) en door de begeleiders Kweek, Duizendblad, Echte kruisdistel, Glanshaver en Kropaar. Daarnaast komen diverse soorten van de Associatie van Sikkelklaver en Zachte haver relatief veel voor.

In de plantenassociatie 'Kweekdravik-associatie' komen de volgende plantensoorten voor:

Schaminée, J., Sýkora, K., Smits, N. en Horsthuis, M., 2010, Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, KNNV Uitgeverij Veldgids nr 25, pp. 327-328.