Video Determinatie

Associatie van Zilte rus - Juncetum gerardi

De Associatie van Zilte rus vormt lage, zeer dichte, grazige, donkergroene begroeiingen, waarin de naamgevende Zilte rus een prominent aandeel heeft. De roze-paarse bloemen van Zulte, Melkkruid, Lamsoor en Engels gras geven hieraan in de bloeitijd enige kleur. Planten van zoete omstandigheden (glycofyten) spelen in de begroeiingen slechts een ondergeschikte rol.
Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

De associatie komt voor op hoge kwelder, op een hoogte van ongeveer 10-40 cm boven gemiddeld hoogwater, waar zij alleen nog bij stormvloed wordt overstroomd. Zij ontwikkelt zich optimaal en blijft langdurig bestaan bij een extensieve begrazing met runderen, paarden of schapen. Bij een te intensieve beweiding degenereert de vegetatie, zeker als ook wordt gemest. Buiten de invloed van getijden komt de gemeenschap ook binnendijks voor. De zilte tot brakke, blijvend vochtige bodem bestaat uit slibrijk zand met een compacte, humeuze bovenlaag.

De associatie ontwikkelt zich vooral op plaatkwelders en achterduinse strandvlakten, waar zij de opvolger is van pioniergemeenschappen met Melkkruid, van de Associatie van Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia en van de subassociatie met Schijnspurrie van de Associatie van Ganzenvoeten en Beklierde duizendknoop. Ook kan zij bij opslibbing ontstaan uit de Associatie van Gewoon kweldergras. Wanneer de standplaatsen verzoeten, ontstaat in beweide omgeving de Associatie van Aardbeiklaver en Fioringras. Bij overstuiving met zand, ontwikkelt zich de door Rood zwenkgras overheerste Associatie van Engels gras en Rood zwenkgras. Wanneer de beweiding wordt stopgezet, ontstaat een ruige, door Strandkweek gedomineerde vegetatie.

Deze gemeenschap komt algemeen voor langs de West-Europese kust van Zuid-Noorwegen tot Zuid-West Frankrijk, en langs de kust van Groot-Brittannië, Ierland en de Oostzee. In Nederland is de Associatie van Zilte rus landelijk gezien vrij algemeen. Ze komt veel voor in het Waddengebied en iets minder in het estuariene gebied. In de Noordelijke kleigebieden komt zij binnendijks voor in brakke of zilte laagten, waar zij onder invloed staat van zoute kwel, zout veen in de ondergrond of fossiel brak grondwater. Soortgelijke groeiplaatsen liggen achter de Hondsbossche Zeewering en bij Den Helder. De Groningse en Friese vastelandskwelders bieden voor deze gemeenschap niet de juiste omstandigheden, doordat geschikte kommen ontbreken.

Deze associatie wordt gekenmerkt door het dominant voorkomen van de kensoort Zilte rus. Daarnaast komen als kensoorten van de hogere eenheden Melkkruid, Zulte, Zeeweegbree, Schorrenzoutgras en Lamsoor vaak voor. De 'grasmat' is veelal gemengd met Fioringras, Rood zwenkgras, Gewoon kweldergras en de weinig opvallende Dunstaart. Van de overige begeleidende soorten zijn Engels gras, Spiesmelde, Strandkweek en Klein schorrenkruid met enige regelmaat aanwezig.

In de plantenassociatie 'Associatie van Zilte rus' komen de volgende plantensoorten voor:

Schaminée, J., Sýkora, K., Smits, N. en Horsthuis, M., 2010, Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, KNNV Uitgeverij Veldgids nr 25, pp. 282-283.