Video Determinatie

Associatie van Spiesmelde en Strandkweek - Atriplici-Elytrigietum pungentis

De Associatie van Spiesmelde en Strandkweek vormt een meer dan kniehoog, gewoonlijk zeer soortenarm, voornamelijk uit Strandkweek bestaand, productief, blauwgrijs grasland. Tussen de dicht opeenstaande halmen van het dominante gras zijn de aangespoelde dode plantenresten goed zichtbaar.
Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

De associatie komt uitsluitend buitendijks voor, op de middelhoge tot hoge kwelder (ongeveer 50 tot 70 cm boven gemiddeld hoogwater). De stikstofminnende vegetatie groeit optimaal in een brakke tot vrijwel zoete omgeving, op lage, zandige duintjes, hoge oeverwallen en op met oud, verteerd vloedmerk bedekte duin- en dijkvoeten. Zij komt meestal voor in een zone die net iets hoger ligt dan waar de Zeealsem-associatie groeit, en wordt alleen bij stormvloed overstroomd.

In Europa komt de Associatie van Spiesmelde en Strandkweek voor in Engeland en langs de West-Europese kust van Denemarken (Skallingen) tot in Spanje. In Nederland komt de associatie veel voor in het Waddengebied en in de estuariën van zuidwesten van het land. De laatste tientallen jaren is zij vooral op de Waddeneilanden maar ook in Zeeland sterk toegenomen door voedselverrijking, meer vloedmerk en door een afname van de begrazing.

De Associatie van Spiesmelde en Strandkweek wordt gekenmerkt door het dominant optreden van de kensoort Strandkweek. Daarnaast komen Spiesmelde, Rood zwenkgras, Zulte, Gewone zoutmelde, Zeealsem en Klein schorrenkruid relatief veel voor.

In de plantenassociatie 'Associatie van Spiesmelde en Strandkweek' komen de volgende plantensoorten voor:

Schaminée, J., Sýkora, K., Smits, N. en Horsthuis, M., 2010, Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, KNNV Uitgeverij Veldgids nr 25, pp. 290.