Video Determinatie

Lidsteng-associatie - Eleocharito palustris-Hippuridetum

De Lidsteng-associatie vormt een tamelijk open vegetatie, die wordt gedomineerd door de boven water uitstekende Lidstengplanten.
Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

De associatie is een pioniergemeenschap van stilstaand of langzaam stromend, helder, voedselrijk, zoet tot brak, calcium-, magnesium-, carbonaat- en fosfaatrijk water met een wisselende waterstand. De vegetatie is gebonden aan slikkige bodems op zand of klei (soms ook op veen), die tijdelijk kunnen droogvallen. Zij groeit vooral in kwelzones tussen klei- of veengebieden en hoger liggende zandgronden. Verder is ze aan te treffen in duinmeertjes, sloten, greppels, drinkpoelen en tichelgaten.

Lidsteng zelf komt vooral voor op het Noordelijke halfrond tussen 45º en 70º, en dit is waarschijnlijk ook het verspreidingsgebied van de associatie. Zij wordt vermeld voor het laag- en heuvelland van Midden- Zuid- en Oost-Europa. In Nederland is de Lidsteng-associatie vrij algemeen. Hier heeft ze haar zwaartepunt in het rivierengebied, vooral ten oosten van Nijmegen, en in een brede strook langs de kust, waar zij vooral in de binnenduinrand groeit. Binnen de Pleistocene districten komt ze vooral aan de randen van het Drents Plateau voor.

De naamgevende en aspect bepalende Lidsteng is de enige kensoort van de associatie. Van de soorten van de hogere eenheden hebben Rode waterereprijs, Riet en Grote waterweegbree de hoogste presentie. Van de begeleiders komen Fioringras, Gewone waterbies en Watermunt relatief veel voor.

In de plantenassociatie 'Lidsteng-associatie' komen de volgende plantensoorten voor:

Schaminée, J., Sýkora, K., Smits, N. en Horsthuis, M., 2010, Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, KNNV Uitgeverij Veldgids nr 25, pp. 130.