Video Determinatie

Associatie van Engels gras en Rood zwenkgras - Armerio-Festucetum litoralis

De Associatie van Engels gras en Rood zwenkgras vormt een tamelijk soortenarme, dichte, relatief korte grazige vegetatie waarin Rood zwenkgras het aspect bepaalt. In beter ontwikkelde vormen van de associatie en op afslagrandjes zijn de begroeiingen tijdens de bloei van Engels gras roze gespikkeld.
Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

De associatie groeit op hoge, slechts bij stormvloed overstroomde, zandige kwelders en op zandige oeverwallen van kreken. Ook komt zij plaatselijk binnendijks voor, in zilte laagten. De dikkere zandlagen worden afgewisseld door dunne sliblaagjes als gevolg van verschillen in overstromingsdynamiek. Het chloridegehalte van de bodem is niet lager dan bij de Kwelderzegge-associatie, maar de Associatie van Engels gras en Rood zwenkgras groeit op drogere en slibrijkere plaatsen. Vergeleken met de Associatie van Zilte rus groeit deze gemeenschap op gemiddeld zandiger en beter doorluchte grond. Ze is optimaal ontwikkeld op plekken die extensief worden begraasd.

De Associatie van Engels gras en Rood zwenkgras kan na opslibbing en zandafzetting ontstaan uit de Associatie van Zilte rus, de Kwelderzegge-associatie of de Associatie van Gewoon kweldergras. Zij kan lang blijven bestaan bij matige beweiding met koeien, paarden of schapen; begrazing alleen door vogels of hazen is onvoldoende. Op onbegraasde kwelders vervangt zij de Associatie van Zilte rus. Bij het ontbreken van beweiding ontstaat na enige tijd een eentonige, zeer soortenarme, helemaal door Rood zwenkgras of Strandkweek (zie Strandkweek-associatie) overheerste vegetatie. Wanneer door tred of plaggen in de vegetatie gaten ontstaan, kan zich hierin de Associatie van Stomp kweldergras vestigen.

De Associatie van Engels gras en Rood zwenkgras komt voor langs de West-Europese kust van Zuid-Noorwegen tot Bretagne, inclusief de westkust van Engeland. In Nederland heeft de associatie een grote verspreiding op de Waddeneilanden, langs de vastelandskust van Groningen en Friesland en in Zuidwest-Nederland. De Associatie van Engels gras en Rood zwenkgras heeft onder de zoutplantengemeenschappen in Nederland de grootste oppervlakte.

De Associatie van Engels gras en Rood zwenkgras wordt gekenmerkt door de dominantie van Rood zwenkgras (in de variëteit littoralis) en het frequent voorkomen van verbonds- en klassekensoorten, waaronder Melkkruid, Zilte rus, Zeeweegbree, Zulte, Lamsoor, Gerande schijnspurrie, Gewone zoutmelde en Schorrenzoutgras. Verder zijn Zeealsem, Fioringras, Engels gras en Zeekweek betrekkelijk vaak aanwezig. De Associatie van Engels gras en Rood zwenkgras is vrij zwak gekenmerkt en wordt daarom in het buitenland vaak niet apart onderscheiden maar tot de Associatie van Zilte rus gerekend. Meer nog dan bij veel andere associaties moet bij de herkenning op de totale soortensamenstelling worden gelet.

In de plantenassociatie 'Associatie van Engels gras en Rood zwenkgras' komen de volgende plantensoorten voor:

Schaminée, J., Sýkora, K., Smits, N. en Horsthuis, M., 2010, Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, KNNV Uitgeverij Veldgids nr 25, pp. 284-285.