Video Determinatie

Associatie van Stomp kweldergras - Puccinellietum distantis

De Associatie van Stomp kweldergras is een lage, open, oppervlakkig wortelende pioniervegetatie van hemicryptofyten en zomerannuellen, die meestal slechts in kleine oppervlakten groeit. Alleen na grootschalige inpolderingen kan zij grote oppervlakten innemen.
Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

De associatie komt voor op nu eens overstroomde en dan weer oppervlakkig uitdrogende, stikstofrijke, verdichte bodems met een sterk wisselend vocht- en zoutgehalte. Ze groeit het best op plekken waar de oorspronkelijke vegetatie door verstoring is open gemaakt. Dit kan een natuurlijke oorzaak hebben, bijvoorbeeld door erosie (tijdens stormvloed), maar ook het resultaat zijn van betreding en vertrapping door mens of vee. Zij kan hierdoor op verschillende standplaatsen voorkomen, zoals plagplekken, ingangen van weilanden, en randen van drinkpoelen, paden en wegen.

Het areaal van de Associatie van Stomp kweldergras omvat de Baltische kust en de Atlantische kust van Zuid-Noorwegen tot Noord-Frankrijk. In Nederland, heeft de associatie een grote verspreiding in het Waddendistrict, het Noordelijk kleidistrict en het Estuariëndistrict. In het IJsselmeergebied kwam de associatie een tijdlang massaal voor in pas drooggemalen polders, zolang deze nog niet geheel ontzilt waren.

De Associatie van Stomp kweldergras wordt gekenmerkt door het samen voorkomen van de preferente kensoort Stomp kweldergras en Zilte schijnspurrie. Van de klassekensoorten komt vooral Zulte met een hoge presentie voor. Daarnaast zijn Gewoon kweldergras, Spiesmelde, Fioringras, Melkkruid en Gewoon varkensgras vrij vaak aanwezig.

In de plantenassociatie 'Associatie van Stomp kweldergras' komen de volgende plantensoorten voor:

Schaminée, J., Sýkora, K., Smits, N. en Horsthuis, M., 2010, Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, KNNV Uitgeverij Veldgids nr 25, pp. 278.