Video Determinatie

Zeegerst-associatie - Parapholido strigosae-Hordeetum marini

De Zeegerst-associatie bestaat uit een grazige vegetatie met veel Zeegerst, tegenwoordig een van de grote zeldzaamheden van Nederland. Door de lange kafnaalden van deze soort heeft de vegetatie tijdens de bloei een zacht borstelig uiterlijk.
Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

De Zeegerst-associatie groeit langs de kust, meestal binnendijks op overgangen tussen zout en zoet milieu. Zij wordt bevorderd door intensieve beweiding, bij voorkeur met schapen, en door verstoring ten gevolge van grondverzet, inpoldering, betreding en berijding. De vochtige bodem varieert van slibhoudend zand en zavel tot lichte klei.

Het Europese areaal van de Zeegerst-associatie is slecht bekend en omvat vermoedelijk de kusten van West-Europa. In Nederland heeft deze zeer zeldzame associatie haar voornaamste verspreiding in Zeeland, waar ze nog het meest voorkomt rondom de Oosterschelde. Recent is de gemeenschap op diverse plekken aangetroffen in het natuurontwikkelingsgebied De Prunje. In het noorden komt zij hier en daar minder goed ontwikkeld voor in het Noordelijk kleidistrict.

De Zeegerst-associatie wordt gekenmerkt door haar kensoort Zeegerst en daarnaast ook door het veel voorkomen van Zilte schijnspurrie en Stomp kweldergras (verbondskensoorten) en van Zulte en Gerande schijnspurrie (klassekensoorten). Van de begeleidende soorten zijn Fioringras, Gewoon kweldergras, Dunstaart, Engels raaigras en Zilte rus relatief vaak aanwezig.

In de plantenassociatie 'Zeegerst-associatie' komen de volgende plantensoorten voor:

Schaminée, J., Sýkora, K., Smits, N. en Horsthuis, M., 2010, Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, KNNV Uitgeverij Veldgids nr 25, pp. 281.