Video Determinatie

Zeealsem-associatie - Artemisietum maritimae

De Zeealsem-associatie vormt een dichte, kniehoge, opvallend geurige vegetatie. In de nazomer vallen de zilvergrijsgekleurde gordels van deze gemeenschap al van grote afstand op. De aspectbepalende Zeealsem is een min of meer struikvormige plant, waarvan het onderste deel van de stengels, dat verhout is, overwintert. Hierin komt zij overeen met Gewone zoutmelde, die ook in standplaats veel gelijkenis vertoont maar meer gebonden is aan de lage delen van kwelders.
Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

De associatie groeit buitendijks boven de gemiddelde hoogwaterlijn op oeverwallen van kreken en prielen en op lage slibhoudende zandheuveltjes. Zij wordt bij stormvloed overstroomd. De zandige met slib gemengde, meestal sterk humeuze, nitraatrijke bodem is goed gedraineerd en doorlucht. Plaatselijk kan in de vegetatie vloedmerk worden afgezet. Lichte beweiding wordt verdragen, maar de associatie verdwijnt bij intensieve begrazing, vooral door vertrapping.

In Europa komt de Zeealsem-associatie voor van Denemarken, Schotland en Zuid-Zweden tot Noord-Bretagne en Zuid-Engeland, en bovendien langs de Baltische kust noordwaarts tot op Gotland. In Nederland heeft de associatie een grote verspreiding in het Waddengebied en in de estuariën in het zuidwesten.

De Zeealsem-associatie wordt gekenmerkt door de dominante kensoort Zeealsem en verder door het veel voorkomen van Rood zwenkgras (verbondskensoort), Gewone zoutmelde, Zulte, Zeeweegbree, Lamsoor en Gerande schijnspurrie (klassekensoorten). Ook Strandkweek, Spiesmelde, Klein schorrenkruid en Gewoon kweldergras komen vaak voor.

In de plantenassociatie 'Zeealsem-associatie' komen de volgende plantensoorten voor:

Schaminée, J., Sýkora, K., Smits, N. en Horsthuis, M., 2010, Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, KNNV Uitgeverij Veldgids nr 25, 1e druk, pp. 289.