Video Determinatie

Associatie van Langarige zeekraal - Salicornietum dolichostachyae

De Associatie van Langarige zeekraal vormt een uiterst soortenarme, vrijwel uitsluitend uit de naamgevende soort bestaande, 10-20 cm hoge vegetatie. De dichtheid van de vegetatie is sterk afhankelijk van de standplaats. De begroeiingen zijn dichter aan de hoger gelegen kwelderzijde dan aan de lager gelegen wadzijde. Tussen de zeekraalplanten is de bodem vaak bedekt met groenwieren en kiezelwieren. In de herfst onderscheidt deze gemeenschap zich van de verwante Associatie van Kortarige zeekraal door haar valere en meer geelbruine kleur.
Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

De Associatie van Langarige zeekraal groeit vooral net boven en onder de gemiddelde hoogwaterlijn, op de overgang van wad naar kwelder. De blauwzwarte, modderige, slibrijke bodem is vrijwel tot aan de oppervlakte gereduceerd en rijk aan sulfide.

Het zwaartepunt van de Europese verspreiding ligt langs de Noordzeekust. In hoeverre het areaal van de associatie zich verder noordwaarts en zuidwaarts uitstrekt, is niet bekend; in ieder geval wordt zij van Zuid-Zweden vermeld. In Nederland heeft de associatie van Langarige zeekraal een grote verspreiding in het Waddengebied en in het zuidwesten langs de Ooster- en Westerschelde. Door concurrentie met Engels slijkgras, de bouw van stormvloedkeringen en baggerwerkzaamheden is zij op veel plaatsen achteruitgegaan.

De naamgevende soort Langarige zeekraal is kensoort van de associatie, waarin verder de klassekensoort Klein schorrenkruid en Kortarige zeekraal veel voorkomen, samen met Engels slijkgras, Gewoon kweldergras en Zulte.

In de plantenassociatie 'Associatie van Langarige zeekraal' komen de volgende plantensoorten voor:

Schaminée, J., Sýkora, K., Smits, N. en Horsthuis, M., 2010, Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, KNNV Uitgeverij Veldgids nr 25, pp. 270.