Video Determinatie

Associatie van Kortarige zeekraal - Salicornietum brachystachyae

De Associatie van Kortarige zeekraal vormt een uiterst soortenarme, vrijwel uitsluitend uit de naamgevende soort bestaande vegetatie. In de herfst kleuren de begroeiingen vuurrood tot diep purperrood in tegenstelling tot de verwante Associatie van Langarige zeekraal die meer naar gele en bruine tinten neigt.
Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

De Associatie van Kortarige zeekraal groeit meer terrestrisch dan de Associatie van Langarige zeekraal, op open plekken in de kweldervegetatie waar het zand met een dunne laag slib (enkele millimeters) is bedekt. Vaak gaat het om laagten waarin lange tijd zout of brak water blijft staan en die 's zomers droogvallen. Op afgeplagde plekken kan zij als pioniervegetatie voorkomen. Binnendijks groeit de associatie in opdrogende plasjes in inlagen, karrenvelden, zoute veengebieden en langs voormalige kreken. Het zoutgehalte van de bodem wisselt sterk, van vrijwel zoet tot 70 g Chloride per liter.

De Europese verspreiding van de Associatie van Kortarige zeekraal is slecht bekend vanwege onvoldoende betrouwbare determinatie van de zeekraalsoorten. In ieder geval komt de associatie voor langs de Noordzeekusten van Noord-Frankrijk en Zuid-Engeland noordwaarts tot Denemarken. Ook is zij aanwezig in het Oostzeegebied. In Nederland heeft de associatie van Kortarige zeekraal een grote verspreiding in het Waddendistrict, het Noordelijk kleidistrict en het Estuariëndistrict.

De Associatie van Kortarige zeekraal is zeer arm aan soorten en wordt gedomineerd door de naamgevende kensoort, die in kleinere aantallen echter ook in veel andere zoutplantengemeenschappen groeit. Regelmatig zijn verder de klassekensoort Klein schorrenkruid en de begeleiders Gewoon kweldergras, Zilte schijnspurrie, Langarige zeekraal, Zulte en Gerande schijnspurrie aanwezig.

In de plantenassociatie 'Associatie van Kortarige zeekraal' komen de volgende plantensoorten voor:

Schaminée, J., Sýkora, K., Smits, N. en Horsthuis, M., 2010, Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, KNNV Uitgeverij Veldgids nr 25, pp. 271.