Video Determinatie

Zoutmelde-associatie - Halimionetum portulacoides

De Zoutmelde-associatie vormt een soortenarme, kniehoge, gesloten, grijsblauwe, uit Gewone zoutmelde bestaande dwergstruikvegetatie. De bodem onder deze dichte vegetatie is nauwelijks begroeid. Omdat de stengels van Gewone zoutmelde geen luchtkanalen hebben, beperkt het wortelstelsel zich tot de doorluchte oppervlaktelaag van de bodem.
Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

De Zoutmelde-associatie is een gemeenschap van de lage kwelder (gemiddeld ongeveer 10 cm boven gemiddeld hoogwater) en groeit op plaatsen waar het water na overstroming snel weer verdwijnt en waar de voedsel- en stikstofrijke, vooral uit zavel of lichte klei bestaande bodem een relatief goede doorluchting heeft en een hoog chloridegehalte. Zij is gevoelig voor vorst en voor bedekking met vloedmerk (verstikking) en kan slecht tegen langdurige overstroming en beweiding.

De Zoutmelde-associatie heeft een groot Europees areaal, dat zich uitstrekt van de Spaans-Portugese westkust tot in Zuid-Scandinavië. In Nederland komt de associatie alleen buitendijks voor op lage tot middelhoge delen van kwelders in het Waddengebied, het Noordelijk kleigebied en in het Estuariëngebied, waar zij groeit op lage oeverwallen, langs randen van hoge oeverwallen en aan de voet van dijken.

De Zoutmelde-associatie is zeer arm aan soorten en wordt gedomineerd door de kensoort Gewone zoutmelde. Van de verbonds- en klassekensoorten komen vooral Zulte, Gewoon kweldergras, Lamsoor, Schorrenzoutgras, Zeeweegbree en Gerande schijnspurrie veel voor. Daarnaast zijn Klein schorrenkruid en Engels slijkgras vrij veel aanwezig.

In de plantenassociatie 'Zoutmelde-associatie' komen de volgende plantensoorten voor:

Schaminée, J., Sýkora, K., Smits, N. en Horsthuis, M., 2010, Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, KNNV Uitgeverij Veldgids nr 25, pp. 277.