Video Determinatie

Mattenbies-associatie - Scirpetum lacustris

De Mattenbies-associatie bestaat uit een soortenarme, tot 2 m hoge aaneengesloten, door Mattenbies gedomineerde vegetatie. Deze plant wordt gekenmerkt door rolronde, in de bodem wortelende en ver boven water uitstekende, taaie, helder tot donkergroene stengels en onder water zwevende, lintvormige bladeren.
Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

De gemeenschap groeit als pioniervegetatie in open, voedselrijk, gewoonlijk 0,5 tot 1,5 m (tot max. 3 m) diep water boven een slibrijke of zandige bodem. Door de buigzame stengels van Mattenbies kan zij beter tegen golfslag dan de Riet-associatie. Ze komt voor langs grote wateren, laagveenplassen, sloten, vaarten, kanalen, oude rivierarmen en doorbraakkolken. In tegenstelling tot Ruwe bies is Mattenbies zoutmijdend. Door opslibbing verdwijnt deze associatie en wordt dan opgevolgd door de Riet-associatie.

De Mattenbies-associatie heeft een groot areaal, dat zich uitstrekt over het laag- en heuvelland van bijna heel Europa, grote delen van Zuidwest- en Centraal-Azië en de noordrand van Afrika. In Nederland is de associatie vrij algemeen en vooral te vinden in de Holocene gebieden, met uitzondering van het Noordelijk kleidistrict en het Waddendistrict. Zij is algemeen langs de grote rivieren en in laagveengebieden, langs het IJsselmeer en de randmeren, en in zoetwatergetijdengebieden waar vroeger veel biezenteelt plaatsvond.

De naamgevende kensoort Mattenbies is altijd aanwezig en domineert de vegetatie. Verder komen geen soorten frequent voor, zelfs geen kensoorten van de hogere eenheden. Van deze laatste zijn Gele waterkers, Waterzuring, Riet, Grote egelskop, Kleine lisdodde en Holpijp nog het meest aanwezig.

In de plantenassociatie 'Mattenbies-associatie' komen de volgende plantensoorten voor:

Schaminée, J., Sýkora, K., Smits, N. en Horsthuis, M., 2010, Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, KNNV Uitgeverij Veldgids nr 25, pp. 139.