Grasland


Stacks Image 3103278
Associatie van Geknikte vossenstaart
Stacks Image 3103280
Duinsterretjes-associatie
Stacks Image 3103282
Glanshaver-associatie
Stacks Image 3103284
Veldrus-associatie

Graslanden komen van nature voor op plekken waar geen struweel of bos kan ontstaan, maar in West-Europa zijn ze vrijwel altijd afhankelijk van menselijk beheer. Alleen langs de kust kunnen onder invloed van zout water en begrazing door ganzen en hazen natuurlijke graslanden ontstaan.

De deels zeer soortenrijke graslanden in ons land herbergen een hoog percentage van de biodiversiteit, waarbij verschillen in bodemgesteldheid, kalkrijkdom en waterhuishouding bepalen met welke van de zes graslandklassen we te maken hebben. Sommige klassen omvatten slechts één graslandassociatie, zoals de Klasse van de kalkgraslanden. Andere, zoals de Klasse van de droge graslanden op zandgrond en de Klasse van de matig voedselrijke graslanden, meer dan tien.