Video Determinatie

Associatie van Zilte waterranonkel - Ranunculetum baudotii

De Associatie van Zilte waterranonkel vormt soortenarme begroeiingen van in de bodem wortelende planten met drijvende en ondergedoken, fijn vertakte bladeren. Door het grote aantal witte bloemen vormt de gemeenschap in de lente mooie witgespikkelde gordels aan de rand van dieper water. In de loop van de zomer neemt het aandeel van de Zilte waterranonkel in de vegetatie sterk af.
Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

De associatie groeit in stilstaand, vaak enigszins brak, fosfaatrijk water met als dominante anionen carbonaat en/of chloride. De gemeenschap mijdt sulfaatrijk water. De waterdiepte varieert van 0,5 tot 1,5 m. Zo komt de gemeenschap bijvoorbeeld voor in bestendige of tijdelijk droogvallende duinplassen, sloten en drinkpoelen (dobben). Vooral in deze dobben kan de associatie lang standhouden.

Hoewel gemeenschappen waarin Zilte waterranonkel overheerst, langs de gehele kust van Europa voorkomen, is de combinatie met Stomphoekig sterrenkroos elders zeldzaam. In ons land is de Associatie van Zilte waterranonkel niet zeldzaam. Ze komt het meest voor in Zuidwest-Nederland, op de Waddeneilanden en in de noordelijke kuststrook van Friesland en Groningen. Daarbuiten is ze plaatselijk aanwezig in de kleigebieden van Noord-Holland.

Kensoorten van deze associatie zijn Zilte waterranonkel en Stomphoekig sterrenkroos. Andere waterplanten die met enige regelmaat voorkomen, zijn Gesteelde zannichellia, Schedefonteinkruid en Tenger fonteinkruid. Onder de moerasplanten zijn Riet en Heen de belangrijkste begeleiders.

In de plantenassociatie 'Associatie van Zilte waterranonkel' komen de volgende plantensoorten voor:

Schaminée, J., Sýkora, K., Smits, N. en Horsthuis, M., 2010, Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, KNNV Uitgeverij Veldgids nr 25, pp. 96.