Video Determinatie

Associatie van Klein zeegras - Zosteretum noltii

De gemeenschap vormt vrijwel uitsluitend uit Klein zeegras bestaande, lage, open tot gesloten begroeiingen, waarbij de smalle donkergroene, tegen de lichtere bodem afstekende bladeren van Klein zeegras bij droogvallen plat op de grond komen te liggen. Algen komen in deze associatie weinig voor.
Klik op een foto voor kenmerk met uitleg:
Verspreidingskaart
Ecologische parameters

De gemeenschap groeit op slikkige bodem in brak en zout water en valt vaker en langduriger droog dan de Associatie van Groot zeegras. Zij is optimaal ontwikkeld tussen gemiddeld hoog en laagwater bij dood tij. De associatie is aangepast aan grote dagelijkse schommelingen in zoutgehalte, zonnestraling en temperatuur.

De Associatie van Klein zeegras komt langs de hele atlantische kust van Europa voor, noordelijk tot Zuid-Noorwegen, de Orkney-eilanden en Ierland. Verder groeit zij in de Oostzee, de Middellandse Zee, de Zwarte Zee, de Kaspische Zee en langs de West-Afrikaanse kust. In Nederland is deze associatie, vermoedelijk door eutrofiëring, zeldzaam geworden en komt nog slechts met een totale oppervlakte van zo'n 120 ha voor in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Westerschelde.

Deze zeer soortenarme gemeenschap bestaat hoofdzakelijk uit Klein zeegras. Op diepere plaatsen groeit zij samen met Groot zeegras, terwijl op ondiepe plaatsen tussen het Klein zeegras af en toe ook de beide zeekralen en Engels slijkgras voorkomen.

In de plantenassociatie 'Associatie van Klein zeegras' komen de volgende plantensoorten voor:

Schaminée, J., Sýkora, K., Smits, N. en Horsthuis, M., 2010, Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland, KNNV Uitgeverij Veldgids nr 25, pp. 84.