Heide


Associatie van Struikhei en Stekelbrem

De benaming heide wordt gebruikt voor begroeiingen die vooral bestaan uit dwergstruiken uit de Heidefamilie en Kraaiheidefamilie. In ons land komt heide van nature alleen langs de kust voor. De eertijds uitgestrekte heidevelden in het binnenland danken hun ontstaan en bestaan aan de eeuwenlange invloed van de mens. Hoewel veel heidegebieden door ontginning en bebossing zijn verdwenen, zijn de aan schrale omstandigheden aangepaste heidebegroeiingen nog steeds wijdverbreid aanwezig.

In de groep Heide vinden we de volgende klasse: op droge plekken betreft dit de Klasse van droge heiden, onder natte omstandigheden de Klasse van de hoogveenbulten en natte heiden.