Akker


Tuinbingelkruid-associatie

Een akker is de aanduiding voor een stuk omgewerkte grond waarop gewassen worden verbouwd. Het betreft een specifieke vorm van pioniergemeenschappen, waarin snelgroeiende, kortlevende en veel zaden producerende soorten de boventoon voeren.

Ondanks het feit dat de standplaatsen grote verschillen in voedselrijkdom, basentoestand en vochttoestand kunnen vertonen, op uiteenlopende tijdstippen in het jaar bewerkt worden en bovendien op verschillende grondsoorten (zand, leem, klei) tot ontwikkeling kunnen komen, worden onkruidgemeenschappen op akkers alle tot één vegetatieklasse gerekend, de Klasse van de akkergemeenschappen.